หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม


เอกลักษณ์ของโรงเรียนเจี้ยนหัว

ภาษาจีนเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม

 

 


อัตลักษณ์ของโรงเรียนเจี้ยนหัว

ภาษาจีน

 

 


ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

นายพีระวัฒน์  ค้าธัญเอกมงคล


Facebookโรงเรียนเจี้ยนหัว