หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

วิสัยทัศน์   ( Vision)             

           ภายในปีการศึกษา 2568 โรงเรียนเจี้ยนหัว     มีการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนรู้ทันเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  มีความเป็นเลิศทางภาษา ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ภายใต้การบริหารจัดการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

พันธกิจ (MISSION)

   ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เต็มตามศักยภาพ

3. พัฒนาและส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการอ่าน เขียน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

4. พัฒนาการเด็กให้มีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

5. ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน

6. พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

7. พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิต เป็นคนดีในสังคมได้ อย่างมีความสุข

8. ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม/สัมมนา เพื่อให้มีความรู้มีความศรัทธาในวิชาชีพ  และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่

9. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning

10. ส่งเสริมให้มีการจัดชุมชนทางการเรียนรู้ PLC

11. สนองนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง  2560)

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษา และสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน

4. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรม/สัมมนา เพื่อให้มีความรู้มีความศรัทธาในวิชาชีพ  และตระหนักถึง ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่

5. พัฒนาอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิต   เป็นคนดีในสังคมได้อย่างมีความสุข

7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน เขียน มีกระบวนการคิด วิเคราะห์คิดสร้างสรรค์

9. ส่งเสริมครูให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

10. ส่งเสริมให้ครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

11. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning

12. ส่งเสริมให้มีการจัดชุมชนทางการเรียนรู้ PLC

13. สนองนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย

 


ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

นายพีระวัฒน์  ค้าธัญเอกมงคล


Facebookโรงเรียนเจี้ยนหัว