หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

วิสัยทัศน์   ( Vision)             

        ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเจี้ยนหัว มีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความเป็นเลิศทางภาษา ส่งเสริมดูแลสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ภายใต้การบริหารจัดการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     

พันธกิจ (MISSION)

        พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษา และสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม/สัมมนา เพื่อให้มีความรู้มีความศรัทธาในวิชาชีพ และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิต เป็นคนดีในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมและพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน เขียน มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ครูมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

Facebookโรงเรียนเจี้ยนหัว


ปฏิทินกิจกรรม


พยากรณ์อากาศ